Explore the fascinating world of the Victorian judges at this award-winning historic house.

Gemau Parlwr

Yr Wyddor Ddynol
Torrwch allan sgwariau o gerdyn a chlymu llinyn sy'n ddigon hir i fynd dros ben y plentyn, i'r corneli uchaf (fe ddylai hongian i lawr fel dwyfronneg). Ysgrifennwch wahanol lythyren o'r wyddor ar ganol pob cerdyn. Os oes llai na 29 o blant, yna fe fydd angen i rai ohonyn nhw fod â 2 gerdyn ar eu bwrdd. Gallai peri i'r plant baratoi trwy orymdeithio yn nhrefn yr wyddor eu helpu i ymlacio, a phan fyddan nhw'n barod, gallwch eu gosod yn llinellau. Bydd y geiriau'n cael eu darllen yn uchel, ac mae'n rhaid i'r plant â'r llythrennau priodol gamu ymlaen a chreu'r gair (cofiwch beidio â defnyddio geiriau sy'n defnyddio llythyren neu chwaraewr fwy nag unwaith). Gallwch chi ddefnyddio geiriau syml gyda phlant ifanc, neu i baratoi rhai hŷn, er enghraifft, nos, ci, mul, car, gan symud ymlaen i rai mwy anodd fel blodyn, cathod, llawes. Mae'r posibiliadau, wrth gwrs, yn ddiddiwedd ac mae modd addasu'r gêm at amrywiol lefelau dysgu.


Buzz
Gêm gyfrif yw hon, a phan fydd chwaraewr yn cyrraedd rhif saith - ar unrhyw ffurf neu gyfuniad, neu mewn unrhyw raniad posibl, mae'n rhaid iddo ddweud 'buzz' yn lle'r rhif. (Saith yw'r rhif traddodiadol ar gyfer y gêm, ond gallwch chi ddefnyddio e.e. pump yn lle, i wneud y gêm yn haws). Pan fydd unrhyw un yn gwneud camgymeriad trwy ddweud 'saith' neu 'un deg saith' neu 'dau ddeg un' mae'n rhaid iddyn nhw adael y gêm. Bydd arweinydd yn cychwyn trwy ddweud 'un', y nesaf yn dweud 'dau' ac yn y blaen: 1 2 3 4 5 6 buzz 8 9 10 11 12 13 buzz 15 16 buzz 18 19 20 buzz 22 23 24 25 26 buzz buzz 29 30 ac yn y blaen, nes nad oes unrhyw chwaraewyr ar ôl yn y gêm. Mae'n bosib chwarae Fizz Buzz trwy ddweud 'Fizz' am bob pump, a 'Buzz' am bob saith.

Barnwr a Rheithgor
Bwrw coelbren am Farnwr a phump aelod o'r Rheithgor. Mae'r holl chwaraewyr eraill yn garcharorion. Mae'n rhaid i bob carcharor feddwl am enw band, peldroediwr, darlledwr, ac ati enwog (mae'n bosib y byddwch chi am benderfynu o flaen llaw beth fydd y cyfyngiadau ar ba fath o berson y gallan nhw fod). Bydd carcharor yn sefyll o flaen y Barnwr, ac fe gaiff yntau ofyn chwe chwestiwn iddo. Pan fydd y Barnwr wedi gorffen ei holi, mae'n rhaid i'r Rheithgor benderfynu pwy mae'r carcharor yn cogio bod. Os yw dyfaliad y Rheithgor yn anghywir, aiff y carcharor yn rhydd, ond os yw'r dyfaliad yn gywir, fe fydd y carcharor yn cymryd lle un o'r Rheithgor, ac mae'n rhaid i'r aelod o'r Rheithgor sy'n cael ei ddisodli ymuno â'r rhes o garcharorion (gallwch fwrw coelbren i benderfynu pwy sydd i fynd). Yna fe â'r carcharor nesaf i fyny o flaen y Barnwr. Ar ôl, dyweder tri o dreialon, rhaid i'r Barnwr gyfnewid lle ag un o'r Rheithgor.

Hela'r Gwniadur
Mae'r gêm yma'n addas i bob oed o'r ifanc iawn i fyny. Rhaid i'r holl chwaraewyr fynd allan o'r ystafell tra bod gwniadur neu wrthrych bychan arall yn cael ei osod mewn man amlwg. Nid oes angen cuddio'r gwniadur fel y cyfryw - fe ddylai fod yn rhywle lle gall pawb ei weld heb orfod cyffwrdd â dim (mae'n anhygoel pa mor anodd yw dod o hyd iddo - byddwn ni'n aml yn gosod gwniadur ar ben cannwyll, ar ganol y bwrdd, neu ar gadair ac fe gymer beth amser i ddod o hyd iddo bob tro). Yna gall y gêm fynd i un o ddau gyfeiriad - naill ai bydd yn dod i ben pan fydd rhywun yn gweld y gwrthrych sydd wedi'i 'guddio', neu fe fydd y chwaraewyr yn mynd i eistedd yn ddistaw ar ôl gweld y gwrthrych a pheidio â rhoi cliwiau i unrhyw un ynglŷn â lle y mae nes y bydd pawb wedi dod o hyd iddo.

Hela'r Sliper
Bydd y chwaraewyr yn eistedd mewn cylch gyda'u dwylo y tu ôl i'w cefnau. Gadewir un chwaraewr yng nghanol y cylch i ddyfalu lle mae'r 'sliper'. Mae'r chwaraewr yn y canol yn cau ei lygaid tra bod sliper neu esgid yn cael ei gollwng y tu ôl i un o'r chwaraewyr yn y cylch. Bydd y chwaraewyr yn dechrau pasio'r sliper rhyngddyn nhw, y tu ôl i'w cefnau tra bydd y chwaraewr yn y canol yn dyfalu lle mae'r sliper, a'i lygaid ar agor y tro yma. Y ffordd orau o'i chwarae yw pan fydd y sliper yn parhau i symud o amgylch y cylch, a chwaraewyr yn esgus symud, neu'n taro'r sliper ar lawr weithiau i ddrysu'r sawl sy'n ceisio dyfalu. Os yw'n dyfalu lle mae'r sliper yn gywir, yna rhaid i'r sawl a gafodd ei ddal gyfnewid lle ag ef.

Pasio'r Chwarddiad
Bydd yr holl chwaraewyr yn eistedd mewn cylch. Un chwaraewr i ddechrau trwy ddweud 'Ha' yn uchel. Yna'r ail chwaraewr yn dweud 'ha ha', y trydydd yn dweud 'ha, ha, ha' ac ati. Nid yn unig mae hi'n gynyddol anodd cyfrif y nifer o weithiau mae 'Ha' yn cael ei ddweud, ond mae'n anodd iawn i unrhyw chwaraewr beidio â chael ei ddal yn gwenu neu'n chwerthin wrth i'r gêm fynd yn ei blaen. Ond os bydd chwaraewr i'w weld yn gwenu neu'n chwerthin, fe fydd yn rhaid iddo fynd allan o'r gêm.

 

News

Forthcoming Events

Strange But True

  • list arrowInexpressibles

    The name given to the tight trousers worn by some Regency gentlemen, such as the notorious Beau Brummell and his 'dandy' followers,  as they showed off their leg muscles.

Historical Handy Hints

Recipes